Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Procedura oceniania szpitali w Polsce

Etap wstępny
Szpital, zainteresowany uzyskaniem tytułu WHO/UNICEF Szpital Przyjazny Dziecku zwraca się do KUKP o dostarczenie materiałów potrzebnych do wstępnej samooceny.
Samoocena, dokonana z użyciem KWESTIONARIUSZA, MONITORINGU WSTĘPNEGO (formularze IA,IB,IC) oraz ZASAD oceny określającej standardy, opracowane przez WHO/UNICEF umożliwia personelowi oszacowanie stopnia realizacji "10 kroków" i gotowości do poddania się ocenie z zewnątrz.

Zgłoszenie
Dyrektor szpitala, ordynatorzy pionu położniczego i noworodkowego, przełożona pielęgniarek i położnych na piśmie występują do KUKP o przeprowadzenie oceny - zapraszają zespół oceniający.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Kwestionariusz do wstępnej samooceny szpitala
 • Monitoring wstępny - formularze IA,IB,IC
 • Zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią obowiązujące w szpitalu
 • Program szkoleń personelu medycznego
 • Program edukacyjny dla matek
 • Oświadczenie, że w szpitalu mnie zezwala się na żadną formę reklamy sztucznej żywności dla noworodków i niemowląt oraz reklamowania przedmiotów zaburzających funkcję ssania (smoczki, kapturki, butelki ze smoczkami)

Ustalenie terminu oceny
Ustalenie terminu i szczegółowego harmonogramu wizyty następuje w drodze porozumienia przewodniczącej Zespołu Oceniającego Szpital i Dyrekcji szpitala. Czas oczekiwania na przeprowadzenie oceny nie powinien przekroczyć 3 miesięcy, zależy jednak od kolejności zgłoszeń.

Wizyta zespołu oceniającego
Ocena szpitala dokonywana jest według ustalonego planu, z modyfikacjami, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wizyta trwa 2 - 3 doby.
Zespół oceniający po spotkaniu wstępnym przeprowadza wywiady z Kierownictwem placówki, dobranymi losowo pracownikami i matkami, dokonuje obserwacji bezpośrednich i przeglądu dokumentacji.
Proces oceny kończy spotkanie podsumowujące: prezentacja wyników, komentarz i uwagi, dyskusja, rekomendacje. Szpital otrzymuje sprawozdanie z oceny.

Przyznanie tytułu Szpital Przyjazny Dziecku
Decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Komisja ds. Ocen, Reocen i Monitoringu Szpitali Przyjaznych Dziecku, w oparciu o ocenę dokonaną przez zespół oceniający. Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego z dnia 4.12.2003 tytuł jest przyznawany na 5 lat. Po tym okresie, aby utrzymać tytuł należy poddać się reocenie (patrz Monitoring i Reocena).
Jeśli szpital nie spełnia wszystkich warunków określonych w Zasadach oceny może być odznaczony Dyplomem Zaangażowania na Drodze Realizacji 10 Kroków. Następnie może ponownie ubiegać się o tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku".

Odznaczenie szpitala
Szpital otrzymuje odznaczenie w formie plakietki poświadczającej osiągnięcia placówki. Zachęca się szpitale, żeby organizowały lokalne uroczystości z udziałem zaproszonych władz, instytucji, mediów. W przypadku braku możliwości organizacji uroczystości plakietka może być przekazana na ręce dyrektora placówki lub wręczona w siedzibie Polskiego Narodowego Komitetu UNICEF lub KUKP.

Monitoring i reocena
Personel szpitala bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie standardów Szpitala Przyjaznego Dziecku i stałego doskonalenia form opieki okołoporodowej. Zdobycie tytułu nie jest jednorazowym wysiłkiem. Pierwszy Monitoring wstępny wykonuje się przed zgłoszeniem szpitala do oceny. Po uzyskaniu tytułu należy samodzielnie przeprowadzać raz do roku Monitoring (przy użyciu narzędzia do Monitoringu przekazanego szpitalowi po uzyskaniu tytułu) celem monitorowania jakości wsparcia udzielanego matkom oraz poziomu wiedzy, umiejętności i ich praktycznego zastosowania przez personel i matki. Wyniki Monitoringu należy przesłać do KUKP do końca stycznia na rok ubiegły.
Oficjalna reocena następuje na wniosek szpitala, który pragnie po 5 latach utrzymać prawo do noszenia tytułu lub wyniki Monitoringu są niepokojące.

ZAŁĄCZNIK

 1. Zgłoszenie szpitala gotowego do oceny wraz z wymaganymi dokumentami (patrz Procedura - Zgłoszenie) należy adresować:
  prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka, Przewodniczący KUKP
  Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią , ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa,
  z dopiskiem na kopercie "Szpital Przyjazny Dziecku", pok. 123.
 2. KUKP przygotowuje i przesyła na adres Szpitala umowę na wykonanie oceny Szpitala, po podpisaniu 1 egz. należy odesłać na wyżej wymieniony adres.
 3. Jednocześnie na konto KUKP należy wpłacić 5000,00 PLN (pięć tysięcy) celem pokrycia kosztów organizacji oceny, materiałów oraz podróży członków Zespołu Oceniającego.
 4. KUKP wyznacza Przewodniczącą Zespołu Oceniającego, która informuje pisemnie Dyrekcję Szpitala o ustalonym terminie oceny oraz składzie Zespołu Oceniającego.
 5. Szczegóły dotyczące dojazdu, harmonogramu wizyty i zakwaterowania prosimy ustalać bezpośrednio z Przewodniczącą Zespołu.
 6. Prosimy Dyrekcję szpitala poddawanego ocenie o zapewnienie Zespołowi Oceniającemu zakwaterowania (na terenie szpitala) oraz posiłków na czas trwania oceny.
 7. O decyzji przyznania tytułu Szpital Przyjazny Dziecku, Dyrekcja szpitala zostanie poinformowana pisemnie przez KUKP.
 8. Uprzejmie prosimy o informowaniu Przewodniczącej Zespołu o wszelkich zmianach w organizacji oceny ze strony szpitala.

Siedziba KUKP:
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa,
paw. "Lipsk" pok. 123,
tel. / fax biura (0-22) 32-77-345; wt-czw: 9-15
tel./fax Przewodnicząca KUKP Prof. Barbara Kowalewska-Kantecka;
tel./fax Przewodniczącej Komisji Ocen, Reocen i Monitoringu mgr Elżbiety Baum-Chróścickiej
0 609 101 343
e- mail : kukp@laktacja.pl
strona: www.laktacja.pl