Regulamin przyznawania statusu i znaku Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią

§1
Postanowienia ogólne

 1. Program Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią jest inicjatywą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, mającą na celu zapewnienie w jak największej ilości przestrzeni publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwych warunków dla nieskrępowanego karmienia piersią przy uwzględnieniu praw mam karmiących, jak również innych użytkowników przestrzeni.
 2. Status miejsca przyjaznego karmieniu piersią i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią (zwany dalej KUKP) w ramach programu Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią (zwanego dalej Programem) instytucjom, firmom, miejscom i obiektom publicznym, których właściciele lub zarządcy w szczególny sposób przyczyniają się do stworzenia w zarządzanych przez nich przestrzeniach przyjaznych warunków dla mam karmiących piersią.
 3. Status i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po zgłoszeniu Formularza danych i zgodnie z załączonymi Kryteriami.
 4. Nadzór merytoryczny nad założeniami i realizacją Programu sprawuje Zarząd KUKP.
 5. KUKP może zapraszać do realizacji Programu inne instytucje i organizacje, których cele i zakres działalności mogą w istotny sposób wspierać cele Programu.

§2
Zgłoszenia do Programu „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”

 1. Zgłoszenia może dokonać dowolna osoba fizyczna lub prawna, która zapoznała się z warunkami niniejszego Regulaminu, w imieniu własnym lub innego podmiotu.
 2. Do Programu można zgłaszać miejsca i obiekty, w których mogą przez dłuższy czas przebywać matki karmiące piersią i gdzie w szczególny sposób są respektowane ich prawa oraz potrzeby, w tym m.in.:
  • Placówki usługowe,
  • Placówki handlowe,
  • Urzędy,
  • Placówki oświatowe,
  • Placówki służby zdrowia,
  • Placówki kulturalne,
  • Hotele, pensjonaty i inne miejsca wypoczynku,
  • Obiekty sportowe,
  • Stacje benzynowe,
  • Inne.
 3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie www.laktacja.pl w postaci pliku pdf (do pobrania) oraz formularza on-line. Uzupełniony formularz w wersji pdf należy przesłać pod adres kukp@laktacja.pl
 4. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane przez KUKP pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w Programie w terminie do 14 dni od daty przesłania zgłoszenia.
 5. Weryfikacja polega w szczególności na rozmowie/wywiadzie z właścicielami / administratorami zgłaszanego miejsca / obiektu i/lub wizycie przedstawiciela Fundacji w zgłaszanym miejscu / obiekcie.
 6. Po pozytywnej weryfikacji, przyznawany jest status Miejsca Przyjaznego Karmieniu Piersią i znak, o czym osoby zarządzające uznanym miejscem lub obiektem są informowane wiadomością e-mail oraz oficjalnym pismem.

§3
Warunki otrzymania i posiadania statusu miejsca przyjaznego karmieniu piersią i znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”

 1. Znak „Miejsce Przyjazne karmieniu Piersią” jest przyznawany na czas nieokreślony na podstawie odrębnej Umowy między KUKP a właścicielem / administratorem miejsca lub obiektu .
 2. Znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” może otrzymać miejsce lub obiekt, który spełnia następujące warunki:
  • Jest przyjazny matkom karmiącym piersią, tzn. respektuje prawa matki i dziecka i podchodzi z życzliwością do kwestii karmienia w miejscach publicznych,
  • Posiada powszechnie dostępne miejsce/miejsca do karmienia piersią w ilości odpowiadającej powierzchni i wielkości obiektu, spełniające Kryteria Miejsca Przyjaznego Karmieniu Piersią.
  • Dba o czystość i dostępność miejsc do karmienia piersią i udostępnia je bez dodatkowych opłat.
  • Zapewnia personelowi wystarczającą wiedzę na temat zagadnień związanych z aspektem prawnym karmienia piersią w miejscach publicznych.
 3. Po otrzymaniu znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu piersią”, właściciel / administrator miejsca lub obiektu zgadza się umieścić w widocznym miejscu naklejkę ze znakiem „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”, w tym co najmniej jedną w miejscu przewidzianym dla matki karmiącej, jedną na tablicach informacyjnych oraz jedną przy drzwiach wejściowych.
 4. Miejsce lub obiekt może posługiwać się znakiem „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych, w tym na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 5. Właściciel / administrator miejsca lub obiektu wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy / logo na stronie, w mediach społecznościowych oraz w materiałach informacyjnych KUKP, z informacją, że uczestniczy w programie i posiada status i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”.
 6. Właściciel / administrator miejsca lub obiektu wyraża również zgodę na korzystanie z jego nazwy / logo w kampaniach promujących karmienie piersią organizowanych lub współorganizowanych przez KUKP.
 7. W trakcie korzystania ze znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”, właściciel / administrator miejsca lub obiektu jest zobowiązany na bieżąco informować KUKP o wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania miejsca – w szczególności o istotnych zmianach w dostępie do miejsca do karmienia, likwidacji lub przeniesieniu działalności, a także zmianach w danych kontaktowych.
 8. KUKP sprawuje czynny nadzór nad spełnianiem kryteriów Miejsca Przyjaznego Karmieniu Piersią, m. in. poprzez aktywną korespondencję z właścicielem/administratorem miejsca lub obiektu.

§4
Wycofanie statusu miejsca przyjaznego karmieniu piersią i znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”

 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, KUKP ma prawo do odebrania miejscu lub obiektowi przyznanego statusu i znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu piersią”.
 2. Zawiadomienie o odebraniu znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” jest przekazywane przez KUKP za pomocą poczty elektronicznej oraz oficjalnym pismem.
 3. W takiej sytuacji miejsce lub obiekt jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń oraz informacji o statusie „Miejsce przyjazne Karmieniu Piersią” ze wszystkich swoich materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zajmowanej powierzchni bądź lokalu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia stosownie do ust 2 powyżej.
 4. Miejsce lub obiekt może się ubiegać o ponowne przyznanie statusu i znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu piersią”, nie wcześniej niż po 6 miesiącach od daty wycofania poprzedniego statusu.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2019 r.
 2. KUKP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

§6
Załączniki

 1. Formularz zgłoszenia do programu przyznawania statusu i znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”.
 2. Wzór znaku „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią”.
 3. Umowa między KUKP a właścicielem / administratorem miejsca lub obiektu