Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Inicjatywa „Szpital Przyjazny Dziecku"

W celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły ogólnoświatową inicjatywę “Szpital Przyjazny Dziecku”. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest jednostkom medycznym, które w pełni realizują program WHO  "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". We wszystkich krajach, które podpisały tzw. Deklarację Innocenti  obligującą do ochrony, propagowania i popularyzacji karmienia piersią, utworzono struktury do wdrażania Inicjatywy. W Polsce jest to Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP).

„Szpital Przyjazny Dziecku” to międzynarodowy  tytuł potwierdzający stosowanie w opiece nad matką i dzieckiem procedur  sprzyjających karmieniu piersią, zgodnych z najwyższymi  standardami  Światowej Organizacji Zdrowia.  Wszystkie szpitale na całym świecie odznaczone tym tytułem przestrzegają jednolitych zasad sprzyjających prawidłowemu karmieniu.

Podkreślić należy, że w takiej placówce jest w pełni przestrzegany "Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece". Na terenie Szpitali Przyjaznych Dziecku obowiązuje m. in. zakaz rozpowszechniania informacji o mieszankach mlekozastępczych oraz akcesoriów do sztucznego żywienia, ograniczając ich używanie do przypadków uzasadnionych medycznie. Dzięki temu umożliwia się matkom podjęcie decyzji o karmieniu swojego dziecka opartej o współczesnej wiedzy medycznej a nie reklamie.

Zgodnie  wytycznymi WHO, tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” uzyskuje się na okres 5 lat. Po tym czasie szpitale mogą przedłużyć swoje uprawnienie poddając się reocenie. Ocena, podobnie jak reocena, jest w Polsce przeprowadzana przez Komisję desygnowaną przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. W toku wizyty Komisja KUKP sprawdza zgodność wiedzy i praktyk personelu z wytycznymi WHO oraz bada nabycie wiedzy i umiejętności przez matki, pacjentki oddziału położniczego. Komisja potwierdza, że w jednostce są stosowane procedury sprzyjające karmieniu naturalnemu zgodne z wymaganiami WHO i Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Wdrożenie “10 kroków…” wymaga zmian w organizacji i metodach pracy oddziału patologii ciąży, położniczego i noworodkowego. Najważniejsze dotyczą wdrożenia nowych lub zmodyfikowanych zasad postępowania z kobietą rodzącą i położnicą. Cały personel powinien być systematycznie szkolony i musi zrezygnować z wielu dotychczasowych rutynowych praktyk.

Szpital Przyjazny Dziecku jest zobowiązany przeprowadzać kilka razy w roku wewnętrzną ocenę stosowanych praktyk oraz dokonywać systematycznych korekt w obszarach słabiej realizowanych. Szpital jest zobowiązany do wysyłania do KUKP corocznego monitoringu stosowanych praktyk i osiąganych efektów. KUKP, po jego analizie, wskazuje punkty w opiece, które należy wesprzeć, aby opieka nad kobietą i jej dzieckiem w szpitalu  była zgodna z najwyższymi standardami.

Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” umożliwia promowanie się w swoim środowisku jako jednostka stosująca standardy Światowej Organizacji Zdrowia w opiece nad matką i dzieckiem. Jest tytułem zaszczytnym, przynoszącym prestiż w środowisku, wyróżniającym szpital spośród innych podobnych jednostek.

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią potwierdza certyfikat WHO i UNICEF-u poprzez uroczyste wręczenie tablicy informującej o przyznaniu tytułu Szpital Przyjazny Dziecku na okres 5 lat na ręce Dyrekcji szpitala. Tablicę tą szpital umieszcza w swoim reprezentacyjnym, najlepiej widocznym miejscu.  Jest to cenna informacja dla pacjentek planujących poród, poszukujących w swoim środowisku szpitala o najlepszej opiece położniczej. Informacja o posiadanym tytule zachęca pacjentki do wyboru Szpitala jako jednostki, w której zechce urodzić swoje dziecko.

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią ze swojej strony także popularyzuje Szpitale Przyjazne Dziecku. Zamieszczamy listę SzPDz na naszej stronie internetowej oraz corocznie wykazujemy Ministerstwu Zdrowia szpitale posiadające aktualny tytuł. W wydawanym Biuletynie KUKP, kolportowanym na całą Polskę, podajemy informację o kolejnych szpitalach które zdobyły tytuł, umożliwiamy publikację autorskich materiałów. W corocznym „Tygodniu karmienia piersią” zapraszamy przedstawicieli szpitali na ogólnopolską konferencję, której hasło przewodnie nadaje na każdy rok WHO i WABA (World Alliance for Breastfeeding Action). Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe oraz do grona komisji oceniających szpitale.

Zapraszamy szpitale do aktywności w naszym Stowarzyszeniu, jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy promujące karmienie piersią i ideę Szpitala Przyjaznego Dziecku.

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią zachęca wszystkie szpitale w Polsce posiadające oddziały położnicze i noworodkowe do weryfikacji stosowanych procedur postępowania wobec kobiety ciężarnej, rodzącej i karmiącej, według aktualnych wytycznych WHO.