Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Jak zdobyć i utrzymać tytuł Szpital Przyjazny Dziecku

Jak zostać Szpitalem Przyjaznym Dziecku

Szpital zapoznaje się z wymaganiami WHO dotyczącymi treści poszczególnych „10 Kroków do udanego karmienia piersią”, ich realizacją w oddziale położniczym, noworodkowym oraz we wszystkich innych miejscach szpitala, gdzie może znajdować się kobieta ciężarna, rodząca i karmiąca piersią. Materiały te są m.in. dostępne na stronie internetowej KUKP  w zakładce Szkolenia i materiały.

Szpitale pretendujące do tytułu "Szpital Przyjazny Dziecku" przechodzą około roczny proces przygotowawczy, związany ze zmianą organizacji opieki okołoporodowej, eliminacją rutynowych praktyk niekorzystnych dla przebiegu laktacji, a nawet przebudową oddziału.

Po przeszkoleniu całego personelu i wdrożeniu w praktykę nowych zasad pracy opartych na "10 Krokach…", szpital zgłasza pisemnie do KUKP gotowość do poddania się ocenie z zewnątrz.

Oceny dokonuje Komisja Oceniająca Szpitale KUKP. W skład tego zespołu wchodzą: lekarz neonatolog (pediatra) i/lub lekarz położnik-ginekolog, położna lub pielęgniarka. Wszyscy członkowie Zespołu są przeszkoleni w dokonywaniu oceny i pracują według zaktualizowanych przez WHO w 2018 roku kryteriów oceny szpitala.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro KUKP.

KUKP, wychodząc naprzeciw potrzebom szpitali przygotowujących się do oceny (reoceny), przygotował ofertę szkoleń w zakresie laktacji i karmienia naturalnego oraz kurs 10 kroków do udanego karmienia piersią w oddziałach położniczych, oddziałach noworodków zdrowych, w oddziałach patologii noworodka i intensywnej terapii. KUKP oferuje szkolenia dla szpitali zdecydowanych na przystąpienie do Inicjatywy.

Procedura uzyskiwania tytułu Szpital Przyjazny Dziecku

 1. Szpital zainteresowany uzyskaniem tytułu zgłasza się do KUKP podając nazwę, adres, telefon, fax, e-mail, z deklaracją poddania się ocenie lub reocenie.
 2. KUKP dostarcza materiały potrzebne do wstępnej samooceny.
  • KWESTIONARIUSZ
  • MONITORING WSTĘPNY (formularze IA, IB, IC, ID)
 3. Dyrekcja szpitala w porozumieniu z ordynatorami pionu położniczego i noworodkowego, przełożoną pielęgniarek i położnych występują na piśmie do KUKP o przeprowadzenie oceny i zaprasza zespół oceniający. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • Kwestionariusz wstępnej samooceny szpitala
  • Monitoring wstępny - formularze IA, IB, IC, ID
  • Zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią obowiązujące w szpitalu
  • Program szkoleń personelu medycznego
  • Program edukacyjny dla matek
  • Oświadczenie, że w szpitalu mnie zezwala się na żadną formę reklamy sztucznej żywności dla noworodków i niemowląt oraz przedmiotów zaburzających funkcję ssania (smoczki, kapturki, butelki ze smoczkami)

Ustalenie terminu oceny

Ustalenie terminu i szczegółowego harmonogramu wizyty Komisji następuje w drodze porozumienia między KUKP a dyrekcją szpitala. Strony zawierają Umowę na przeprowadzenie oceny uwzględniającą zasady przebywania Komisji na terenie szpitala, kontakt z personelem medycznym i udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie aktualnie obowiązującym prawem oraz warunki finansowe oceny.

Umowę na wykonanie (re)oceny Szpitala przygotowuje KUKP i przesyła na adres Szpitala. Po podpisaniu 1 egz. Szpital odsyła Umowę do KUKP.

KUKP wyznacza skład Komisji oceniającej, o którym informuje pisemnie Dyrekcję Szpitala wraz z ustalonym terminem oceny.

Wizyta zespołu oceniającego

Ocena szpitala dokonywana jest według ustalonego planu, z modyfikacjami, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dla zrealizowania pełnej oceny wizyta w szpitalu trwa zazwyczaj 2 - 3 doby. Prosimy Dyrekcję szpitala o zapewnienie Zespołowi Oceniającemu zakwaterowania na terenie szpitala oraz posiłków na czas trwania oceny (zazwyczaj jest to piątek i sobota).

Zespół oceniający, po spotkaniu wstępnym w dyrekcji szpitala, przenosi się do oddziałów położniczego i neonatologicznego. Tam przeprowadza wywiady z kierownikami zespołów, dobranymi losowo pracownikami i matkami, dokonuje przeglądu dokumentacji. Zasadniczą częścią pracy Zespołu oceniającego jest obserwacja stosowanych praktyk szpitalnych. Nie wyklucza się wizyt u pacjentek już wypisanych do domu, jeśli zrealizowanie pełnej oceny w szpitalu nie będzie możliwe.

Zespół oceniający analizuje realizację każdego z 10 kroków poprzez obserwacje, wywiady z personelem i rozmowy z matkami. Proces oceny kończy spotkanie podsumowujące w drugim dniu wizyty. Wyniki obserwacji Komisja KUKP przekazuje  kadrze zarządzającej szpitala i oddziałów położniczego i neonatologicznego oraz zgromadzonym pracownikom szpitala. Na spotkaniu podsumowującym dokonywana jest prezentacja wyników, komentarze, uwagi, dyskusja, rekomendacje. Szpital otrzymuje także pisemne sprawozdanie z odbytej oceny.

Przyznanie tytułu Szpital Przyjazny Dziecku

Decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Zarząd KUKP w oparciu o rekomendację Komisji oceniającej. Decyzja ta jest przesyłana w formie pisemnej do dyrekcji  zainteresowanego szpitala. Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego KUKP z dnia 4.12.2003 tytuł jest przyznawany na 5 lat. Po tym okresie, aby utrzymać tytuł, należy poddać się reocenie.

Jeśli szpital nie spełnia wszystkich warunków określonych w zasadach oceny, może być odznaczony Dyplomem Zaangażowania na Drodze Realizacji 10 Kroków. Szpital ten, po weryfikacji wiedzy i praktyk, może ponownie ubiegać się o tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku" i będzie do tego zachęcany.

Odznaczenie szpitala

Szpital otrzymuje certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku” w formie tablicy poświadczającej osiągnięcia placówki. Zachęca się szpitale, żeby organizowały lokalne uroczystości z udziałem zaproszonych władz, instytucji, mediów. Tablica może być także przekazana na ręce dyrektora placówki lub wręczona podczas dorocznej konferencji KUKP organizowanej podczas polskiego „Tygodnia karmienia piersią”.

Monitoring

Personel szpitala wraz z przyjęciem tytułu bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie standardów Inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku i stałego doskonalenia form opieki okołoporodowej. Zdobycie tytułu nie jest jednorazowym wysiłkiem. Po uzyskaniu tytułu należy systematycznie samodzielnie przeprowadzać wewnętrzny monitoring kilka razy w roku (częstość uzależniona jest od potrzeb mierzonych tzw. wskaźnikami wartowniczymi) oraz raz do roku przesyłać Monitoring (przy użyciu narzędzia do Monitoringu przekazanego szpitalowi po uzyskaniu tytułu) celem monitorowania jakości wsparcia udzielanego matkom oraz poziomu wiedzy, umiejętności i ich praktycznego zastosowania przez personel i matki. Wyniki Monitoringu należy przesłać do KUKP do końca stycznia za każdy rok ubiegły.

Reocena

Oficjalna reocena następuje na wniosek szpitala, który pragnie po 5 latach utrzymać prawo do noszenia tytułu lub gdy wyniki Monitoringu są niepokojące.

Dane adresowe:

dr hab. n. med. Maria Wilińska Przewodnicząca KUKP

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
00-436 Warszawa
tel. 22 58 41 358
e- mail : kukp@laktacja.pl
strona: www.laktacja.pl

 

Załączniki: