Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

PRAKTYCZNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO POZYSKIWANIA MLEKA DLA MATEK SARS COV 2 (+) W SZPITALU

sda

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną popartą rekomendacjami WHO, AAP, ESPGAN i innych towarzystw naukowych i organizacji, karmienie naturalne jest podstawą żywienia noworodka, niemowlęcia i małego dziecka  [1-3]. Pokarm matki zapewnia dziecku optymalne wzrastanie, dojrzewanie i rozwój psychofizyczny.    Pokarm kobiecy zawiera nie tylko składniki odżywcze, ale też troficzne, immunologiczne i immunostymulujące [4].

Wysoki potencjał antyoksydacyjny świeżego mleka ludzkiego zwalcza wolne rodniki tlenowe i umożliwia utrzymywanie świeżości mleka  kobiecego podczas jego  przechowywania po odciągnięciu. W dobie pandemii  SARS CoV 2 szczególnego znaczenia nabiera aktywność antywirusowa mleka kobiecego, wyrażana możliwością hamowania replikacji wirusa w pokarmie [4-6].

W okresie pandemii SARS CoV2 zalecenia wiodących światowych towarzystw i organizacji czuwających nad zdrowiem człowieka szczególnie podkreślają znaczenie pokarmu kobiecego dla noworodka, zarówno donoszonego, jak też urodzonego przedwcześnie [6,7]. Polskie rekomendacje Konsultanta Krajowego ds. Neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego także rekomendują karmienie piersią przez matki z COVID, zachowaniem odpowiednich środków ostrożności [8].

Preferowanym modelem karmienia dziecka jest  ssanie bezpośrednio z piersi matki.  W przypadku matek z COVID jeszcze przed porodem należy ustalić realizację tej procedury.

Istnieje jednak wiele sytuacji, w których ten sposób  karmienia dziecka nie jest możliwy.  
Należą do nich:

 • konieczność stymulacji laktacji w przypadku niewystarczającego ssania przez dziecko (np. wcześniactwo, zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka),
 • konieczność opróżniania piersi z powodu anatomiczno-czynnościowych zaburzeń aparatu orofacjalnego dziecka(np. wada rozszczepowa twarzy),
 • choroba dziecka i związana z tym konieczność rozdzielenia z matką (wcześniactwo, zakażenie, zaburzenia adaptacyjne, wrodzona wada rozwojowa),
 • konieczność odciągania nadmiaru mleka z piersi celem zapobiegania zastojowi pokarmu, zapaleniu piersi i ropniu piersi,
 • świadomy wybór matki, uzgodniony z personelem medycznym.

Zasady karmienia noworodków reguluje Standard Opieki Okołoporodowej, wprowadzony Rozporządzeniem MZ  jako obowiązkowy dla wszystkich szpitali w Polsce [9]. Zakłada on karmienie naturalne jako optymalny model karmienia dziecka od urodzenia.

Personel medyczny szpitali powinien posiadać kompletne, jasne i praktyczne procedury bezpiecznego pozyskiwania, przechowywania i podawania odciągniętego mleka matki w tych sytuacjach. Zawiera je m.in. opracowany w 2014 roku Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków III poziomu referencyjnego położnictwo i neonatologia [10].

Obecnie, w dobie pandemii SARS CoV2, konieczne jest dostosowanie tych wytycznych do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Opracowano już optymalny model postępowania z odciągniętym mlekiem i bezpiecznego podawania go dziecku matki z COVID [11, 12]. Brakującym elementem tej procedury jest sposób pozyskiwania pokarmu od matki z COVID w szpitalu.

Stanowisko KUKP w sprawie sprzętu do pozyskiwania pokarmu w szpitalu w okresie pandemii COVID.

I Sposób pozyskiwania pokarmu

Odciąganie ręczne jest czasochłonne i wiąże się z potencjalnie nadmiernym wysiłkiem chorej matki. Stwarza też zwiększone ryzyko kontaminacji mleka wirusem SARS CoV2 ze skóry piersi oraz z rąk matki.

Optymalnym sposobem pozyskiwania pokarmu staje się mechaniczne odciąganie mleka z użyciem laktatora.

Szpital jest zobowiązany zapewnić kobiecie po porodzie podczas hospitalizacji w oddziale położniczym sprzęt szpitalny do odciągania mleka. Powinien on spełniać następujące warunki:

 1. bezpieczeństwo epidemiologiczne odciąganego pokarmu i ochronę samego sprzętu przed kontaminacją drobnoustrojami
 2. skuteczność w pozyskiwaniu mleka
 3. prostotę i łatwość obsługi
 4. możliwość przekazania następnej matce w szpitalu
 5. korzystną proporcję ceny do wymaganej jakości sprzętu

Rekomendowany sprzęt w dobie pandemii SARS CoV2 powinien się cechować:

 • klasyfikacją jako wyrób medyczny, napędem elektrycznym, umożliwiający odciąganie z obu piersi jednocześnie,
 • bardzo wysokim (określanym czasem jako podwyższony lub czwarty) stopniem bezpieczeństwa higienicznego (separacja między laktatorem a drenem i silnikiem),
 • akcesoria dostępne w wersji wielorazowej niesterylnej, jak również do okresowego użytkowania, pakowanych jako sterylne zestawy osobiste, z możliwością dostosowania rozmiarów lejków
 • torebka do dezynfekcji termicznej (kuchenka mikrofalowa / wrzątek)
 • laktator stosunkowo mały gabarytowo, z możliwością łatwej i szybkiej dezynfekcji powierzchniowej, na tyle przystępny cenowo, żeby szpitale mogły zaopatrzyć się w co najmniej kilka sztuk.

Każda matka COVID (+)  przebywająca w szpitalu powinna zostać wyposażona w biologicznie czysty laktator  oraz sterylnie czysty sprzęt do pozyskiwania mleka przez cały okres hospitalizacji. Części zużywalne powinny mieć możliwość mycia i dezynfekcji termicznej między kolejnymi użyciami przez tą samą matkę. Części zużywalne powinny być używane przez okres czasu przewidziany przez producenta.

Laktator po dezynfekcji powinien zostać przekazany kolejnej matce COVID (+).

Problemy wynikające z obecnej sytuacji wysokiego ryzyka epidemicznego

Matki z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID(+) trafiające na oddział szpitalny muszą być izolowane. Wszystkie sprzęty z których korzystają są objęte są procedurami o podwyższonym standardzie higienicznym. Akcesoria laktacyjne po każdym użyciu (nawet jeśli są dedykowane do okresowego użytkowania) powinny być rozmontowywane, myte, płukane i poddawane dezynfekcji termicznej.

Personel medyczny opiekujący się położnicą i jej noworodkiem po urodzeniu powinien dołożyć starań, aby zapewnić matkom możliwość karmienia, zgodnie z obowiązującym we wszystkich szpitalach w Polsce Standardem Opieki Okołoporodowej [9].

Z powodów trudności w realizacji procedury, w tym przede wszystkim braku sprzętu, istnieje realne ryzyko przymusowego  karmienia noworodków sztucznymi mieszankami modyfikowanymi. Utrzymanie laktacji nie może być osobistym problemem hospitalizowanej matki. Sytuacja matek COVID (+), w szczególności tych, które są świadome wartości biologicznych własnego pokarmu  i karmienia naturalnego, jest więc bardzo trudna i powinna być niezwłocznie rozwiązana.

Możliwe rozwiązania problemu

Szpitale mogą próbować dokupić dla każdej hospitalizowanej matki COVID (+) szpitalne modele laktatorów spełniające wysoki (inne określenie: trzeci) poziom standardu higienicznego oraz kompatybilne do nich akcesoria jednorazowe. Takie postępowanie jednak niesie za sobą konieczność poniesienia olbrzymich kosztów, które wobec istniejących obciążeń finansowych budżetu związanych z pokonywaniem pandemii SARS CoV2 nie byłyby uzasadnione ekonomicznie.

Druga droga to wyposażenie szpitali w większą ilość małych medycznych laktatorów szpitalnych, spełniających wymagania bardzo wysokiego (podwyższonego, czwartego) poziomu standardu higienicznego, wyposażonych w akcesoria do użytkowania okresowego (na przykład 72 godziny), umożliwiające łatwy demontaż i poddanie wszystkich elementów regularnym procesom mycia, płukania i dezynfekcji termicznej. Uzupełnienie tych akcesoriów o  dwa pojemniki do przechowywania i przeprowadzania dezynfekcji wraz z dostarczeniem instrukcji postępowania zapewniłoby matkom bezpieczne i zgodne z rekomendacjami Standardu Opieki Okołoporodowej gromadzenie pokarmu.

W cenie jednego „dużego” laktatora szpitalnego można zakupić 4 małe, przenośne laktatory szpitalne wraz z akcesoriami, które całkowicie zabezpieczą potrzeby matek „covidowych” i umożliwią bezpieczne podawanie pokarmu ich noworodkom. Oczywiście z uwzględnieniem pierwszeństwa bezpośredniego  podawania pokarmu  z piersi.

Klasyfikacja istniejących na rynku laktatorów

Podział laktatorów ze względów na rejestrację:

 • wyroby medyczne
 • akcesoria AGD domowego użytku

Podział laktatorów ze względu na napęd:

 • laktatory ręczne
 • laktatory elektryczne/akumulatorowe

Laktatory ręczne są najczęściej laktatorami osobistymi i nie ma możliwości przeprowadzenia procesu sterylizacji wszystkich elementów wchodzących w ich skład. Dlatego nie mogą być wykorzystywane w szpitalu do obsługi różnych matek.

Podział laktatorów elektrycznych/akumulatorowych ze względu na poziom standardu higieny

1. Laktator z silniczkiem podłączanym bezpośrednio do akcesoriów, bez separacji mediów.

Nawet jeśli taki laktator jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, jest laktatorem osobistym. Nie może być wykorzystywany w szpitalu do obsługi różnych matek. Brak bariery separującej środowisko piersi i pokarmu matki sprawia, że moduł napędowy pracujący w trybie zasysania i nadmuchiwania jest stale z nią w kontakcie, pracując w warunkach podwyższonej wilgotności. Z tego powodu tego typu sprzęt powinien być przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego, najlepiej w warunkach domowych.

2. Laktator z silniczkiem podłączonym do akcesoriów za pomocą drenu, bez separacji mediów.

Ten sprzęt jest również przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Bezpieczeństwo epidemiologiczne jak w opisie pozycji 1. Dodatkowo obserwuje się przedostawanie się pokarmu do modułu napędowego poprzez dren. To wyklucza stosowanie sprzętu przez różne matki.

3. Laktator z silniczkiem podłączonym do akcesoriów za pomocą drenu, z separacją mediów umiejscowioną za drenem.

To kategoria laktatorów, które mogą być używane kolejno przez różne matki. Warunkiem jest stosowanie oddzielnych akcesoriów. Próba poddania używanych akcesoriów procesom mycia, dezynfekcji i sterylizacji  w tym wypadku  nie będzie w pełni skuteczna, bo nie ma możliwości sterylizacji drenu (zbyt mała średnica). Zachowanie najwyższego standardu higieny opierającego się na myciu, płukaniu i dezynfekcji termicznej akcesoriów po każdorazowym użyciu przez matkę nie jest więc możliwe. 
Z tego powodu, wobec podwyższonego ryzyka epidemicznego u matek COVID (+) sprzęt nie może być przekazany następnej matce.

4. Laktator z silniczkiem podłączonym do akcesoriów za pomocą drenu, z separacją mediów umiejscowioną przed drenem.


 
To najwyższy obecnie dostępny model laktatorów, jeśli chodzi o standardy higieny. Wskazane na schemacie umiejscowienie mechanicznej separacji mediów sprawia, że zarówno dren jak i moduł napędowy są odseparowane zarówno od ciała użytkowniczki jak i od jej pokarmu. Moduł napędowy pracuje zawsze w warunkach normalnych, czyli bez podwyższonej wilgotności. Przed przekazaniem go kolejnej matce wymaga tylko dezynfekcji zewnętrznej.

Laktator spełniający powyższe kryteria może pracować w szpitalu w warunkach najwyższego zagrożenia epidemiologicznego, w tym z matkami COVID (+). Każdej kolejnej matce przekazuje się moduł napędowy wraz z drenem i dodatkowo wyposaża w indywidualny zestaw zużywalny i butelki do gromadzenia pokarmu. Elementy, które zostały wykorzystane do gromadzenia pokarmu, powinny być umieszczone w pojemniku „brudnym”, następnie zostać umyte, płukane i poddane dezynfekcji termicznej. Po tym powinny zostać umieszczone w pojemniku  „czystym” w oczekiwaniu na następne użycie.

Najbardziej ekonomiczne jest wyposażenie matki w zestaw do 72 godzinnego powtarzanego użycia. Konieczna jest możliwość rozmontowania akcesoriów na pojedyncze elementy.

W przypadku używania zestawów do wielorazowego użycia, przy przekazywaniu kolejnej matce konieczna jest ich sterylizacja.  

Proponowany zestaw laktacyjny COVID (+):

 1. laktator elektryczny z silniczkiem podłączonym do akcesoriów za pomocą drenu, z separacją mediów umiejscowioną między zestawem osobistym matki a drenem.
 2. Zestawy indywidualne (dla 5 matek do jednego laktatora) obejmujące
  • sterylny zestaw osobisty 72 h - 5 szt.
  • zestaw łyżeczki RtU (biologicznie czysty) - 5 szt
  • sterylne butelki na pokarm pakowane pojedynczo o poj.120 ml - 25 szt.
  • Torebka do dezynfekcji termicznej - 5 szt.

KUKP stoi na stanowisku, że  każdy szpital w Polsce w którym hospitalizowana jest kobieta w okresie laktacji, powinien zostać wyposażony  w co najmniej 3 zestawy laktatorów z zestawami indywidualnymi oraz możliwość bieżącego uzupełniania zestawów indywidualnych na zgłaszane zapotrzebowanie.

Realizacja zaproponowanego schematu postępowania umożliwiłaby wdrażanie obowiązującego w Polsce Standardu Opieki Okołoporodowej, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego karmienia pokarmem matki  w okresie pandemii SARS CoV2.

Posiadany sprzęt będzie też służył nadal po ustąpieniu pandemii, dając możliwości poprawy wskaźników karmienia naturalnego w Polsce.

Piśmiennictwo:

 1. Gartner LM, Morton J, Lawrence RA et al. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005;115:496-506
 2. World Health Organization, UNICEF Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative 2018. Implementation guidance. https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-breastfeeding
 3. ESPGHAN Committee on Nutrition. Breast-feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition.JPGN 2009 49:112–125
 4. Andreas  NJ, Kampmann B, Le-Doare KM. Human breast milk: A review on its composition and bioactivity. Early Hum Dev 2015. http:// dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.08.013
 5. Gidrewicz DA, Fenton T. R. A systematic review and meta-analysis of the nutrient content of preterm and term breast milk.BMC Pediatrics 2014; 14:216  
 6. Wilinska M, Borszewska-Kornacka MK, Niemiec T I in. Oxidative stress and total antioxidant status in term newborns and their mothers. Ann Agric Environ Med. 2015; 22(4): 744–748
 7. Victora CG, Bahl R, Barros  AJ, Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet 2016;387:475–490
 8. https://pytania-neonatologia.pl/
 9. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001756/O/D20181756.pdf
 10. Helwich Ewa, Wilińska Maria, Maria Katarzyna Borszewska Kornacka i in. Program wczesnej stymulacji laktacji dla III poziomu referencyjnego Neonatologia i Położnictwo. Standardy Medyczne Pediatria 2014;1(11):9-57
 11. http://cnol.kobiety.med.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-chroni%C4%87-karmienie-piersi%C4%85-w-czasie-epidemii-SARS-CoV-2-dla-matek.pdf
 12. Newsletter Fundacja Bank Mleka Kobiecego. Biuletyn elektroniczny nr 1/2020, kwiecień 2020