Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Zespół ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozpoczęły się prace Zespołu ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz nad noworodkiem.

Pierwsze spotkanie grupy ekspertów odbyło się w marcu br. W jego składzie znaleźli się m. in. konsultanci krajowi i przedstawiciele towarzystw naukowych z zakresu Neonatologii, Ginekologii i Położnictwa, Perinatologii, Pielęgniarek i Położnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacji pozarządowych zainteresowanych kobietą w okresie ciąży, porodu i laktacji, karmieniem naturalnym i zdrowiem kobiety. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią został także zaproszony do tego grona.

Aktualnie obowiązujący Standard opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz nad noworodkiem obowiązuje do końca grudnia 2018 roku. Jego dalsze funkcjonowanie zostanie rozdzielone na część organizacyjną i merytoryczną. Opracowanie części organizacyjnej ma się przyczynić do skuteczniejszego wdrażania nowoczesnych metod opieki i terapii do codziennej praktyki szpitalnej. Medycyna personalizowana, oparta na podmiotowym traktowaniu pacjenta jako osoby współdecydującej o swoim procesie diagnostyki i terapii, w polskich szpitalach nadal pozostaje wyzwaniem.

Część merytoryczna wymaga aktualizacji dostosowanej do postępu wiedzy i najlepszych praktyk szpitalnych, i pozostaje w gestii towarzystw naukowych.

Rozdział aktualnie jeszcze obowiązującego Standardu na realną część organizacyjną i zaktualizowaną merytoryczną, uwzględnienie kontroli jego wdrażania, nadzoru nad realizacją i bieżące monitorowanie wyników jest według nas rękojmią skuteczności dokumentu.